Hur går det till steg för steg?

TalangAkademins praktikprogram är uppdelat i följande steg: 

Steg 1. Urval av potentiella praktikanter
Intensifieringen och urval av potentiella praktikanter görs av den lokala koordinatorn i ett samarbete med kommunen/staden och den lokala arbetsförmedlingen. Praktiken är helt frivillig och deltagarna bör visa en vilja och ett aktivt intresse för att genomföra en validerad praktik. Vid första mötet med en potentiell praktikant dokumenterar koordinatorn den enskilda potentiella individens profil och praktikbehov. Dokumentationen innefattar bland annat tidigare yrkeserfarenheter, formella utbildningar, språkkunskaper och speciella behov.

Steg 2. JOBBSTIGAR = förberedande insatser
I detta steg förbereds talangen inför praktikintervju och inför praktikstart. Jobbstigar kan skräddarsys efter talangens behov och önskemål. Jobbstigar är ett digitalt verktyg som alla talanger som gör en praktik får ta del av.

Steg 3. Matcha praktikant med möjliga praktikmottagare
I detta steg matchas praktikanten med en praktikmottagare. Med det menas en lokal näringsidkare som vill erbjuda en praktikplats. Koordinatorn har en nära dialog med möjliga praktikgivare och fördjupar sig i deras önskade praktikantprofil som sedan matchas med potentiell praktikant.

Steg 4. Möte med praktikant och praktikmottagare
Finns det intresse från båda parter arrangerar koordinatorn ett möte mellan den tilltänkta praktikanten och praktikgivaren. Koordinatorn är med på mötet för att klargöra planen för praktikperioden och säkerställer att båda parter förstår vad som förväntas av dem.

Steg 5. Introduktion praktikant och handledare
Om båda parter efter det personliga mötet vill gå vidare, informerar koordinatorn både praktikant och praktikmottagare om hur det fungerar mer i detalj. Ibland kan introduktionen ske i grupp med fler praktikanter.

Steg 6. Praktiken påbörjas
Under hela praktikperioden som pågår under ca sex veckor har koordinatorn löpande uppföljningsmöten med både praktikant och handledare. Koordinatorn är utbildad i OCN-metoden och ger individanpassade checklistor till handledaren på praktikplatsen. Praktikanten får tillgång till en mobilapp för att löpande kunna dokumentera sina framsteg. Koordinatorn finns hela tiden till hands för att stödja och uppmuntra båda parter.

Steg 7. Praktikanten får ett validerat kompetensbevis
När praktikanten genomfört sin praktik tilldelas personen ett validerat kompetensbevis som innefattar dokumentation av lärandet under praktiktiden. Utöver sitt yrkesutövande valideras praktikanten på parametrar såsom initiativkraft, punktlighet, ansvarstagande och samarbetsförmåga. 

Steg 8.
Effektmätning på individnivå genomförs efter avslutad insats.

Steg 9.
Uppföljning efter tre – sex månader med varje talang som genomfört en validerad praktik och fått ett kompetensbevis. Har talangen ett arbete? Har talangen börjat studerat? För att mäta effekten av insatsen och för att kunna beräkna samhällsvinsten genom KAMSO på ett korrekt sätt.