Projektmedarbetare

Vi söker två projektmedarbetare till två innovativa och sammanhängande ESF-projekt!

Stiftelsen Idéer för livet och TalangAkademin har tillsammans fått finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för två systerprojekt med fokus på att skapa en ökad trygghet för barn och unga – i Stockholm respektive Östra Mellansverige (Mälardalen). En projektorganisation ska nu byggas med flertalet personer för de två projekten som löper i 36 månader (2024-09-01-2027-08-31).

Vi söker därför två engagerade och drivna projektmedarbetare som vill vara med och göra en samhällsförändring på riktigt – primärt genom att bidra till viktiga strukturförändringar som skapar meningsfull sysselsättning för projektets målgrupp. Den ena tjänsten kommer att utgå från Stockholmsregionen och den andra från Mälardalsregionen, där en del av arbetet kommer att innebära resor mellan de båda regionerna.

Om projekten

De två projekten är snarlika – det som skiljer dem åt är huvudsakligen dess geografiska fokus – varför stora synergier mellan dem kommer kunna realiseras. Båda projektens huvudsakliga mål är att fler unga ska fullfölja sina studier, och att fler arbetslösa ska komma närmare sysselsättning eller arbete. Särskilt fokuseras unga och deras föräldrar som befinner sig i olika former av riskmiljöer, för att bryta insocialiseringen till kriminalitet och social utestängning.

För att åstadkomma detta kommer projekten ha tre huvudsakliga fokusområden inom vilka arbetet kommer att ske. Men då respektive projekt har en tydligt innovativ ansats kommer det mer konkreta arbetet att utvecklas efter hand för att matcha de behov som löpande kommer synliggöras. De tre fokusområdena handlar om följande:

 1. Stödja involverade kommuner i framtagandet av en bred och djup lokal lägesbild, med betoning på ungas upplevda trygghet och utsatthet för kriminalitet. Det handlar om en lägesbild i linje med nya lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
 2. Utifrån involverade kommuners behov skapa detaljerade riktlinjer för vad som krävs för en framgångsrik platssamverkan (inklusive en relevant effektmätning av sådan), samt stöd i implementering av en metod som syftar till att stärka samskapandet på geografiska platser där samverkan sker mellan bostadsbolag, socialtjänst, skola, polis och civilsamhälle.
 3. Baserat på regeringsdirektivet om att inrätta en samverkansstruktur med fokus på barn och unga i organiserad brottslighet, bistå involverade kommuner med expertstöd i uppstarten av lokala råd inom samverkansstrukturen. Detta i syfte att bidra till en effektiv samverkan med fokus på individerna i målgruppen.

Otryggheten i samhället idag är ett omfattande problem. Vår övertygelse är att vi behöver jobba samlat då komplexa problem behöver adresseras gemensamt. Därför är de nya samverkansformerna som vi nu bygger upp med dessa två projekt så viktiga. Vår förhoppning är att tillsammans med utpekade myndigheter och relevanta aktörer bidra till den förändring som vi verkligen behöver. Det finns idag en stor efterfrågan på forskning, utveckling och implementering för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vi vet att organisatoriska strukturer, policys och tekniklösningar inte räcker om vi inte samtidigt främjar samverkan över organisationsgränser, där vi fullt ut tar vara på våra olika kompetenser. Vi behöver utveckla och systematiskt träna vår gemensamma förmåga att skapa nya sätt att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet. Detta är centrala aspekter som vi vill åstadkomma med våra två projekt.

Om tjänsten

Som projektmedarbetare kommer du att arbeta med samtliga av projektens fokusområden (se föregående avsnitt). Du kommer arbeta i en grupp som leds av en projektledare. I gruppen kommer även andra personer som inte anställts inom projektet ingå, bland annat medarbetare från inkluderade kommuner. Du förväntas kunna samarbeta inom projektgruppen, likväl som med andra externa parter – bland annan med aktörer i civilsamhället och det lokala näringslivet.

Du kommer sannolikt ingå i flera arbetsgrupper som byggs i arbetet lokalt i de kommuner som projekten utgår ifrån. Ditt arbete kommer röra både strategisk och operativa frågor – från att tillsammans med kommunen implementera nya metoder och stärka samverkansstrukturer till att ha direkt kontakt med barn och unga i syfte att skapa vägar för dem till sysselsättning.

Din profil

 • Du är en lösningsorienterad person, med sinne för nytänkande
 • Du kännetecknas av en hög social kompetens och har god förmåga att bygga relationer
 • Du är en strukturerad person med hög grad av noggrannhet i ditt arbete
 • Du har en god förståelse för vad som krävs för en god och effektiv samverkan
 • Du har tidigare erfarenhet av arbete inom socialtjänst, som polis, eller annan myndighetsutövning

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

 • Tvärsektoriellt arbete inom offentlig sektor
 • Arbete med barn och unga i riskzon
 • Arbetat i ESF-projekt, idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i verksamhet kopplad till utfallskontrakt
 • Längre utbildning inom för projektet relevant yrkesområde, som till exempel kriminologi, sociologi, beteendevetenskap, eller likvärdig utbildning

Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet och ser gärna sökande med olika bakgrund.

Vad får du hos oss på TalangAkademin?

Den formella anställningen sker hos TalangAkademin, vilket innebär att du får:

 • Ett varierande arbete som gör skillnad för både människor och samhället i stort
 • En flexibel arbetsmiljö med högt i tak och hög grad av egenansvar
 • Engagerande och stöttande kollegor
 • Kollektivavtal och friskvårdsbidrag samt pensionsavsättningar enligt kollektivavtal

För att söka tjänsten, skicka CV och personligt brev senast den 30/6 till: rekrytering@talangakademin.se

Vänligen märk din ansökan med ”projektmedarbetare + Stockholm eller Mälardalen” i rubriken beroende på vilken av placeringsorterna du främst önskar utgå ifrån.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och intervjuer kommer att ske löpande efter vi mottagit ansökningar, så vänta inte med att ansöka!

Vid frågor kring tjänsten kontakta, Linus Warrenstein, TalangAkademin, linus.warrenstein@talangakademin.se, 073-334 36 24

Vid frågor om projektet, kontakta Christoffer Bohman, Idéer för livet,
christoffer.bohman@skandia.se, 070-859 20 56

Om TalangAkademin

TalangAkademin är en icke vinstdrivande verksamhet (ekonomisk förening), som utgår från samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter och ledande fastighetsägare. Vi finns idag på
fyra platser i Sverige – Göteborg, Huddinge, Sundbyberg och Uppsala

Vi erbjuder en rad olika arbetsmarknadsinsatser där validerad praktik till människor som står långt från arbetsmarknaden är den vanligast förekommande. Just nu befinner vi oss i en expansionsfas då vi planerar att etablera oss på fler orter i Sverige. Läs mer om oss på: www.talangakademin.se 

Om stiftelsen Idéer för livet 

Skandias stiftelse Idéer for livet är, tillsammans med TalangAkademin, initiativtagare till de två projekten. Stiftelsen strävar efter att skapa ett samhälle med bättre halsa och ökad trygghet. Detta genom att agera som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. De primära tillvägagångssätten för detta är att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. 

Läs mer om oss på: www.ideerförlivet.se

Anställningsform – Visstidsanställning 36 månader, om start sker 1 september 2024.

Anställningens omfattning – Heltid

Tillträde – I samband med projektstarterna den 1 september, eller snarast möjligt därefter.

Antal lediga befattningar: 2

Sysselsättningsgrad: 100%

Placeringsort: Stockholm eller Mälardalen, med resor till den andra regionen på veckobasis. Resor och övernattning inom övriga Sverige och Norden kommer sannolikt att förekomma.

Land: Sverige
Sista ansökningsdag: 2024-06-30