Projektledare

Vi söker projektledare till två innovativa ESF-projekt!

TalangAkademin och Stiftelsen Idéer för livet har tillsammans fått finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för två systerprojekt med fokus på att skapa en ökad trygghet för barn och unga – i Stockholm respektive Östra Mellansverige. En projektorganisation ska nu byggas med flertalet personer för de två projekten som löper i 36 månader (2024-09-01–2027-08-31).

Vi söker därför en engagerad och driven projektledare (50 % per projekt) som vill vara med och göra en samhällsförändring på riktigt – primärt genom att bidra till viktiga strukturförändringar som skapar meningsfull sysselsättning för projektets målgrupp.

Om projekten

De två projekten snarlika – det som skiljer dem åt är huvudsakligen dess geografiska fokus – varför stora synergier mellan dem kommer kunna realiseras. Båda projektens huvudsakliga mål är att fler unga ska fullfölja sina studier, och att fler arbetslösa ska komma närmare sysselsättning eller arbete. Särskilt fokuseras unga och deras föräldrar som befinner sig i olika former av riskmiljöer, för att bryta insocialiseringen till kriminalitet och social utestängning.

För att åstadkomma detta kommer projekten ha tre huvudsakliga fokusområden inom vilka arbetet kommer att ske. Men då respektive projekt har en tydligt innovativ ansats kommer det mer konkreta arbetet att utvecklas efter hand för att matcha de behov som löpande kommer synliggöras. De tre fokusområdena handlar om följande:

 1. Stödja involverade kommuner i framtagandet av en bred och djup lokal lägesbild, med betoning på ungas upplevda trygghet och utsatthet för kriminalitet. Det handlar om en lägesbild i linje med nya lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete.
 2. Utifrån involverade kommuners behov skapa detaljerade riktlinjer för vad som krävs för en framgångsrik platssamverkan (inklusive en relevant effektmätning av sådan), samt stöd i implementering av en metod som syftar till att stärka samskapandet på geografiska platser där samverkan sker mellan bostadsbolag, socialtjänst, skola, polis och civilsamhälle.
 3. Baserat på regeringsdirektivet om att inrätta en samverkansstruktur med fokus på barn och unga i organiserad brottslighet, bistå involverade kommuner med expertstöd i uppstarten av lokala råd inom samverkansstrukturen. Detta i syfte att bidra till en effektiv samverkan med fokus på individerna i målgruppen.

Otryggheten i samhället idag är ett omfattande problem. Vår övertygelse är att vi behöver jobba samlat då komplexa problem behöver adresseras gemensamt. Därför är de nya samverkansformerna som vi nu bygger upp med dessa två projekt så viktiga. Vår förhoppning är att tillsammans med utpekade myndigheter och relevanta aktörer bidra till den förändring som vi verkligen behöver. Det finns idag en stor efterfrågan på forskning, utveckling och implementering för att hantera komplexa samhällsutmaningar. Vi vet att organisatoriska strukturer, policys och tekniklösningar inte räcker om vi inte samtidigt främjar samverkan över organisationsgränser, där vi fullt ut tar vara på våra olika kompetenser. Vi behöver utveckla och systematiskt träna vår gemensamma förmåga att skapa nya sätt att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet. Detta är centrala aspekter som vi vill åstadkomma med våra två projekt.

Om tjänsten
Som projektledare är du övergripande ansvarig för driften av de två projekten, du är kontaktytan mot ESF, och rapporterar till respektive projekts styrgrupp. I rollen som projektledare ska du framför allt:

 • Utforma en tydlig projektplan i samarbete med projektgruppen
 • Löpande säkerställa att arbetet i projekten sker i linje med formulerade mål
 • Förankra beslut och dela information i projektorganisationen
 • Leda, stödja och inspirera projektgruppen i sitt arbete
 • Driva samverkan med ett stort antal aktörer

De sistnämnda samverkansaktörerna består framför allt av de kommuner som ingår i projektet, Kunglig Tekniska Högskolan (KTH), Polisens nationella operativa avdelning (NOA), aktuella länsstyrelser, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), kommunen Albertslund i Danmark, samt parterna i det nationella rådet för barn och unga i organiserad brottslighet (BOB).

Din profil

 • Du är nytänkande och lösningsorienterad
 • Du är noggrann och lyhörd i ditt ledarskap
 • Du är en strukturerad person med erfarenhet av att leda förändringsarbete och mer komplexa projekt

Det är meriterande om du har tidigare:

 • Ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet och/eller myndighetsutövning
 • Erfarenhet av arbete i ESF-projekt, idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller i verksamhet kopplad till utfallskontrakt

Då vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet ser vi gärna sökande med olika bakgrund och erfarenhet.

Vad får du hos oss TalangAkademin?

 • Ett varierande arbete som gör skillnad för både människor och samhället i stort
 • En flexibel arbetsmiljö med högt i tak och hög grad av egenansvar
 • Engagerande och stöttande kollegor
 • Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och pensionsavsättningar enligt kollektivavtal

Ansök med CV personligt brev senast den 30/6 till (märk mejlet i rubriken med ”Projektledare”)
rekrytering@talangakademin.se

Vid frågor kring tjänsten kontakta, Linus Warrenstein, TalangAkademin, linus.warrenstein@talangakademin.se, 073-334 36 24.

Vid frågor om projektet, kontakta Christoffer Bohman, Idéer för livet,  christoffer.bohman@skandia.se 070-859 20 56

Om TalangAkademin

TalangAkademin är en icke vinstdrivande verksamhet (ekonomisk förening), som utgår från samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter och ledande fastighetsägare. Vi finns idag på
fyra platser i Sverige – Göteborg, Huddinge, Sundbyberg och Uppsala.

Vi erbjuder en rad olika arbetsmarknadsinsatser där validerad praktik till människor som står långt från arbetsmarknaden är den vanligast förekommande. Just nu befinner vi oss i en expansionsfas då vi planerar att etablera oss på fler orter i Sverige. Läs mer om oss på: www.talangakademin.se 

Om stiftelsen Idéer för livet 

Skandias stiftelse Idéer for livet är, tillsammans med TalangAkademin, initiativtagare till de två projekten. Stiftelsen strävar efter att skapa ett samhälle med bättre halsa och ökad trygghet. Detta genom att agera som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. De primära tillvägagångssätten för detta är att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning. 
Läs mer om Idéer för livet här: www.ideerförlivet.se

 • Anställningsform – Visstidsanställning 36 månader, om start sker den 1 september 2024
 • Anställningens omfattning – Heltid
 • Tillträde – I samband med projektstarterna den 1 september, eller snarast möjligt därefter
 • Antal lediga befattningar: 1
 • Sysselsättningsgrad: 100% (50 % per projekt)
 • Placeringsort: Stockholm med omnejd (Mälardalen), resor och övernattning inom övriga Sverige och Norden kommer sannolikt att förekomma

  Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och intervjuer kommer att ske löpande efter vi mottagit ansökningar, så vänta inte med att ansöka! Sista ansökningsdag: 2024-06-30