Vad är praktik med validering?

Människors talang är osynlig ända tills de får chansen att visa den

Vår metodik bygger på modern forskning och väldokumenterade erfarenheter från andra liknande projekt. Det som särskiljer TalangAkademins metod och ger förutsättningar för ett bra resultat är följande tre komponenter:

Med systematiserade praktikplatser menas att TalangAkademin har en genomtänkt och väl beprövad process i vilken varje talangs enskilda förutsättningar och behov matchas med lämplig lokal praktikgivare (lokal näringsidkare). 

Vi har alltid en eller flera lokala koordinatorer på varje ort. Koordinatorerna stödjer och uppmuntrar talangen att uppnå sina mål. De underlättar även för arbetsgivare att ta emot talanger då det finns en tydlig struktur samt att koordinatorn hanterar mycket av administrationen. Våra lokala koordinatorer har inte bara rätt erfarenhet och kunskap för sitt uppdrag. De drivs av ett starkt personligt engagemang i att göra samhället bättre genom att hjälpa människor att stå på egna ben och ta steget närmare en anställning.

Validerat lärande är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation som synliggör och erkänner en människas kompetenser. Talangens kompetens och lärande valideras löpande under praktikperioden. Valideringen görs med hjälp av OCN-metoden utifrån den Europeiska standarden EQF (European Qualification Framework). Talangen dokumenterar själv eller i samarbete med sin handledare sitt lärande under praktiken. Efter fullföljd praktik och validering får talangen ett kompetensbevis som är arbetsmeriterande och bevis på införskaffade kunskaper och erfarenheter.

Läs mer om hur TalangAkademins praktik går till här.