Collective Impact – modellen

Att tänka på vid investeringar i sociala insatser:

Det är viktigt att insatserna gör något (innehåll) som förändrar något (påverkan) och som leder till något (effekt).

Involverade aktörer bör skapa gemensamt värde (shared value). För att kunna samarbeta effektivt behöver Collective Impact modellens fem förutsättningar uppfyllas:

  1. En gemensam agenda
  2. Ett delat mätsystem
  3. Ömsesidigt förstärkande aktiviteter
  4. Kontinuerlig kommunikation
  5. En separat stödjande organisation

Sociala insatser ska både ge ett förbättrat utfall för insatsens målgrupp och ge investerarna en positiv avkastning. Det är även viktigt att utgå ifrån ett långsiktigt perspektiv. Insatsen behöver kontinuerligt mätas och utvärderas för att säkerställa länken mellan social påverkan och affärsnytta.