Globala Hållbarhetsmål

2015 antog FN 17 globala mål för hållbar utveckling där staten, offentliga sektorn och näringslivet ska bidra till gemensamma lösningar. TalangAkademin verkar för att tillsammans med våra samarbetspartners vara en positiv kraft för att målen ska uppfyllas i Sverige. Nedan är en översikt på de hållbarhetsmål som TalangAkademins verksamhet aktivt bidrar till att uppnå. 

1. Ingen fattigdom (1.2)
EU:s definition av fattigdom innefattar bland annat grad av deltagande på arbetsmarknaden. 18 procent av Sveriges befolkning riskerar fattigdom/socialt utanförskap. De främsta riskgrupperna är utrikesfödda, arbetslösa, personer med funktionsnedsättning och ensamstående kvinnor med barn. Dessa grupper är alla viktiga och vanliga deltagare i vårt praktikprogram.

3. God hälsa och välbefinnande  (3.4)
Studier visar att vårt individuellt anpassade praktikprogram ökar deltagarnas självförtroende och framtidstro vilket ökar deras välbefinnande. Långsiktigt minskar även risken för psykisk ohälsa och missbruk. 

4. God utbildning för alla (4.4 och 4.5)
Genom att TalangAkademins matchar praktikantens kompetens och särskilda behov med val av praktikplats, säkerställs att praktiken erbjuds det lärande och den erfarenhet som praktikanten efterfrågar. Valideringen synliggör och ger praktikanten ett formellt bevis på sin kunskapsutveckling. 

8. Anständiga arbetsvillkor (8.6 och 8.8)
Vi erbjuder praktik till unga som varken arbetar eller studerar för att på så vis få dem att ta ett steg närmare en anställning. TalangAkademins verksamhet motverkar att personer utnyttjas på arbetsplatsen genom förberedande insatser och information om arbetsvillkor och olika anställningar.

10. Minskad ojämlikhet (10.2)
TalangAkademin eftersträvar att alla boende i ett närområde blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Det oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk ställning. Ett exempel på denna strävan är att TalangAkademin är aktiv medlem i Integrationspakten, ett initiativ av Stockholm Stad för ett mer inkluderande arbetsmarknad.

11. Hållbara städer och samhällen (11.3)
TalangAkademins verksamhet verkar främst i tätbebyggda områden. Vi vill tillsammans med våra lokala samarbetspartners bidra till att skapa tryggare och mer välmående närsamhälle för boende på de orter där vi finns representerade.

17. Genomförande och globalt partnerskap (17.17)
TalangAkademins verksamhet  uppmuntrar och främjar effektivt partnerskap mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle genom vårt nära samarbete med fastighetsägare, kommun, arbetsförmedling och det lokala näringslivet. Läs mer under samarbetspartners.

Läs mer om FN:s Globala Hållbarhetsmål här.