Analys av sociala effekter

I denna rapport presenteras en analys av sociala effekter och värdeskapande i samband med en fördjupningsutbildning utifrån värdeskapandekedjan, med Erik Jannesson (ek.dr) Serus AB.

Syftet med rapporten är presentera vilka effekter och värden som praktik med validering skapar för personer utanför arbetsmarknaden. Rapporten är att betrakta som ett arbete för att få större kunskaper om Social return of investment, SROI, som metod samt att få ökade erfarenheter om hur man skulle kunna använda sig av SROI och metodens värdeskapandekedja i olika sammanhang. 

Värdeskapandekedjan, som är kärnan i SROI, beskriver hur resurser och aktiviteter bidrar till effekter och värden. I den här rapporten kommer vi på ett eller annat sätt beakta samtliga sex komponenter i värdeskapandekedjan, det vill säga resurser, aktiviteter, prestationer, effekter, påverkan samt värdeskapande. Inledningsvis berättar vi om analysobjektet, vår metod för genomförandet av analysen samt våra primära intressenter. Därefter presenterar vi utfallen av vår informationsinsamling.

Läs rapporten här!