Barnkonventionen

TalangAkademin arbete bygger på en positiv människosyn och en övertygelse om att alla människor har inneboende styrkor och förmågor. Det gäller givetvis även barn. Barnkonventionen definierar att alla barn har rättigheter, ska behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten och dess innehåll är även grunden till den svenska Barnrättslagen. Barnombudsmannen är den myndighet som övervakar att Barnkonventionen och Barnrättslagen efterlevs.

TalangAkademins verksamhet utgår från Barnkonventionens fyra grundprinciper och vi kräver att våra samarbetspartners och leverantörer gör det samma:

  • Vi tillförsäkrar varje barn de rättigheter som anges utan åtskillnad av något slag, (artikel 2).
  • Barnets bästa (artikel 3). Vi tar i varje situation hänsyn till vad som är barnets bästa.
  • Barnets utveckling (artikel 6). Vi tar hänsyn till barn fysiska hälsa samt stödjer deras andliga, moraliska, psykiska och sociala utveckling.
  • Rätt till delaktighet och påverkan (artikel 12). Vi eftersträvar att ge barn rätten att uttrycka sina åsikter och kunna påverka i frågor som berör henne/honom.

TalangAkademin arbetar med Barnkonventionen utifrån ett anhörighetsperspektiv. Vi har sällan direktkontakt med barn, men många av våra talanger är vårdnadshavare, familjemedlemmar eller någon annan form av närstående. Vid talangers kartläggningssamtal ställer vi bland annat frågor om deras familjesituation. På så vis kan vi ta hänsyn till och anpassa deras praktik så att den är förenlig med att vara vårdnadshavare för barn. Det kan exempelvis innebära att vi erbjuder en ensamstående en praktikplats som gör det möjligt att hinna lämna och hämta på förskola eller skola. Vi utgår alltid ifrån att föräldrar vill sina barn väl, men vår personal gör en orosanmälan om vi misstänker att barn far illa. Därför ställer vi frågor och är observanta på tecken som indikerar att det är något som inte står rätt till i hem med barn.

Vi delar ut information om Barnkonventionen på flera olika språk, både digitalt och på våra besökscenter.

Att efterleva och stödja Barnkonventionen är ett naturligt led i TalangAkademins sociala hållbarhetsarbete och strävan att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.